Pakalpojumi bez Sadarbības līgumiem

 • līgumu sagatavošana – pirkuma līgumi, sadarbības līgumi, konfidencialitātes līgumi, pilnvarojumu līgumi, piegādes līgumi, nomas un īres līgumi, uzņēmuma
 • līgumi, pārvadājuma līgumi, patapinājuma līgumi, sadarbības līgumi u.c. līgumi;
 • līgumu rediģēšana un konsultācijas par noslēgtajiem līgumiem;
 • līgumu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma;
 • noslēgto līgumu apstrīdēšana;
 • strīdu situāciju risināšana un konsultāciju sniegšana.
 • konsultācijas un pārstāvība komerctiesībās un ar tām saistītajos strīdos;
 • konsultācijas par komercdarbības formas izvēli;
 • konsultācijas dalībnieku un akcionāru tiesību aizsardzības jautājumos;
 • komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana;
 • grozījumu sagatavošana komersanta reģistrācijas dokumentos;
 • dokumentu sagatavošana pamatkapitāla izmaiņu gadījumos;
 • komersantu reorganizācija un likvidācija;
 • pārstāvība darījumu slēgšanā un saskaņošanā;
 • pārstāvība darījumu un no tiem izrietošo tiesību reģistrācijā valsts institūcijās;
 • komercdarījumu apstrīdēšana un strīdu risināšana;
 • uzņēmuma pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs un tiesās.
 • pārstāvība un konsultācijas ar nekustamo īpašumu saistītajos jautājumos;
 • konsultācijas un dokumentu sagatavošana iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu;
 • dokumentu sagatavošana un reģistrācijas zemesgrāmatā;
 • pārstāvība un konsultācijas nomas un īres darījumos;
 • pārstāvība ar nekustamajiem īpašumiem saistītajos strīdos un tiesās.
 • konsultācijas par iespējamajiem risinājumiem parādu atgūšanai;
 • pretenziju sagatavošana debitoriem;
 • izlīgumu sagatavošana;
 • līgumsoda, nokavējuma naudas vai likumisko procentu aprēķinu sagatavošana;
 • prasības pieteikuma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana prasības celšanai tiesā;
 • pārstāvība tiesas un ārpustiesas procesā;
 • sprieduma izpildes nodrošināšana un izpildu raksta nodošana tiesu izpildītājam.
 • konsultācijas darba tiesību jautājumos (darba strīdi, darba attiecību pārtraukšana, darba samaksa u.c.);
 • darba līgumu un citu dokumentu sagatavošana;
 • darba tiesisko attiecību pārtraukšana;
 • klientu pārstāvība Valsts darba inspekcijā;
 • darba strīdu risināšana pirmstiesas un tiesas procesos.
 • konsultācijas par procesa būtību un iespējamajiem risinājumiem;
 • iespējamā maksātnespējīgā uzņēmuma padziļināta izpēte;
 • kreditora prasījumu sagatavošana un iesniegšana;
 • kreditoru pirmstiesas brīdinājumu sagatavošana;
 • debitoru maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana un iesniegšana;
 • maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā;
 • uzņēmuma pārstāvība jebkurā maksātnespējas procesa stadijā.

vai zvaniet:

+371 265 25 935