• līgumu sagatavošana – pirkuma līgumi, nomas un īres līgumi, dāvinājuma līgumi, aizdevuma līgumi, patapinājuma līgumi, investīciju līgumi, konfidencialitātes līgumi u.c. līgumi;
 • līgumu rediģēšana un konsultācijas par jau noslēgtajiem līgumiem;
 • līgumu sastādīšana pēc klienta pieprasījuma;
 • noslēgto līgumu apstrīdēšana;
 • strīdu situāciju, kuras radušās no saistību tiesībām, risināšana un konsultāciju sniegšana.
 • pārstāvība administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs;
 • pārstāvība administratīvajā procesā tiesā;
 • iesniegumu, sūdzību u.c. dokumentu sagatavošana;
 • administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana;
 • administratīvo tiesu nolēmumu pārsūdzēšana.
 • pārstāvība un konsultācijas ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos;
 • konsultācijas un dokumentu sagatavošana iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu;
 • dokumentu sagatavošana un reģistrācijas zemesgrāmatā;
 • pārstāvība un konsultācijas nomas un īres darījumos;
 • pārstāvība ar nekustamajiem īpašumiem saistītajos strīdos un tiesās.
 • konsultācijas par iespējamajiem risinājumiem parādu atgūšanai;
 • pretenziju sagatavošana debitoriem;
 • izlīgumu sagatavošana;
 • līgumsoda, nokavējuma naudas vai likumisko procentu aprēķinu sagatavošana;
 • prasības pieteikuma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana prasības celšanai tiesā;
 • pārstāvība tiesas un ārpustiesas procesā;
 • sprieduma izpildes nodrošināšana un izpildu raksta nodošana tiesu izpildītājam.
 • konsultācijas darba tiesību jautājumos (darba strīdi, darba attiecību pārtraukšana, darba samaksa u.c.);
 • dokumentu izskatīšana un sagatavošana atbilstoši konkrētajai situācijai;
 • klientu pārstāvība Valsts darba inspekcijā;
 • darba strīdu risināšana pirmstiesas un tiesas procesos.
 • konsultācijas par visiem maksātnespējas jautājumiem un procesa posmiem;
 • personas individuāls izvērtējums un atbilstība maksātnespējas procesam (individuāls vai ģimenes maksātnespējas process);
 • dokumentu sagatavošana (maksātnespējas procesa pieteikums tiesai, saistību dzēšanas plāns, paskaidrojumi u.c..);
 • pārstāvība maksātnespējas procesa ietvaros (atbilžu, paskaidrojumu sniegšana un citu dokumentu sagatavošana administratoram).
 • konsultāciju sniegšana gadījumos, kad persona procesa ietvaros atzīta vai varētu tikt atzīta par cietušo;
 • dokumentu sagatavošana materiālās un morālās kompensācijas prasības pieteikumiem.
 • konsultācijas laulības šķiršanas lietās un prasības pieteikumu sagatavošana;
 • konsultācijas par laulāto mantas sadali un dokumentu sagatavošana;
 • konsultācijas bērnu aizbildniecības un aizgādības jautājumos;
 • dokumentu un prasības pieteikumu sagatavošana par bērnu aizbildniecību un aizgādību;
 • konsultācijas un nepieciešamo dokumentu sagatavošana pagaidu aizsardzībai pret vardarbību;
 • konsultācijas un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana uzturlīdzekļu lietās.
 • konsultācijas mantojuma tiesībās (mantinieku tiesības, mantojuma pieņemšana, tiesības mantot, mantojuma apstrīdēšana u.c.);
 • dokumentu sagatavošana mantojuma lietās, tai skaitā, tiesvedības procesam mantojuma lietās;
 • konsultācijas par testamenta sagatavošanu un tā analīze.
 • konsultācijas par tiesvedības procesu;
 • klientu pārstāvība Latvijas Republikas tiesās un šķīrējtiesās;
 • dokumentu sagatavošana prasības celšanai;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana tiesvedības ietvaros;
 • klientu pārstāvība tiesvedības procesā un sekošana tā norisei;
 • apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana pēc nepieciešamības.

vai zvaniet:

+371 265 25 935